Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(Ε.Λ.Κ.Ε. ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου « Era-MobilCar», που χρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα Horizon 2020 (Ευρωπαϊκή Ένωση), με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Γ. Τσόκα,
καθηγητή Γεωλογίας προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο για συνολικό διάστημα έως τις
30/11/2018 και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 8.640 € (συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

Ψυχολόγος / Ένα (1) άτομο / έως 8.640,00 €/ έως 30/11/20181.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (Α)

Αντικείμενο απασχόλησης: (D2.1, D2.2)
• Οργάνωση και παροχή ατομικής συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα σύνταξης και
προετοιμασίας βιογραφικού σημειώματος και αποτελεσματικής διαχείρισης
συνεντεύξεων επιλογής προσωπικού
• παροχή υπηρεσιών ατομικής συμβουλευτικής καθοδήγησης για τη λήψη αποφάσεων
σταδιοδρομίας, διόρθωση βιογραφικών σημειωμάτων, υποστήριξη στη σύνταξη
αιτήσεων για θέσεις εργασίας, προετοιμασία για τη συνέντευξη επιλογής προσωπικού
και μετά το πέρας της εκδήλωσης « Ημέρες Καριέρας Ερευνητών»

2.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

• Πτυχίο Πανεπιστημίου Ψυχολογίας
• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και Επαγγελματικό
Προσανατολισμό ή Συμβουλευτική Ψυχολογία ή Οργανωτική Ψυχολογία ή
Κοινωνική και Κλινική Ψυχολογία ή Εκπαιδευτική και Σχολική ή Διοίκηση
Ανθρωπίνων Πόρων
• Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών στη συμβουλευτική
σταδιοδρομίας ή συμβουλευτική απασχόλησης και στην ατομική συμβουλευτική
• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (Γ2/C2)
• Γνώση χειρισμού στατιστικού προγράμματος SPSS
Η γνώση τεκμηριώνεται με σχετική διπλωματική εργασία ή με σχετικά μαθήματα του κύκλου σπουδών
(αναλυτική βαθμολογία και εφόσον από τον τίτλο του μαθήματος δεν προκύπτει άμεσα η συσχέτιση, η αναλυτική
βαθμολογία θα συνοδεύεται και από την περιγραφή του μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών) ή με σχετική
δημοσίευση ή με σχετικό πιστοποιητικό

3.ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
• Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (γαλλικής ή γερμανικής ή ισπανικής)
• Συνέντευξη

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ PDF ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ 

ΕΔΩ